Vị trí địa lý, sự biến động về địa giới hành chính của Vĩnh Yên qua các thời kỳ lịch sử (28/02/2019)

Tính đến năm 2014, thành phố Vĩnh Yên có tổng diện tích tự nhiên là 5.080,21 ha, dân số 122.568 người. Thành phố Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính trực thuộc...